Blogg

Alla vinner på stambyte med SPIKE-metoden. Del 9

Vad är ett lyckat projekt ur perspektivet miljöbedömt material?

6/9 2019. Idag finns flera bedömningsföretag vars syfte bland annat är att förutse och spåra de avtryck vi lämnar efter oss i vårt val av material, det går från enskilda artiklar till hela byggnader.

Värdet med att använda bedömt material är flera. Ett är en bättre dokumentation av ingående artiklar, vilket underlättar för arbetsmiljön och framtida underhåll. Vidare ökar kontrollen av vilka olika material som används tillsammans, en kompatibilitetsfråga där rätt material i kombination ger förlängd hållbarhet.

Det är en process att välja ut miljöanpassat material. När projekten är unika och arbetssättet varierar är även kostnaden unik. Olika material används och arbetet att ta fram dessa tar tid - vilket som bekant också är pengar.

Går det att standardisera valet av material och att det dessutom är miljöbedömt? Att titta närmre på det visar att både tid och miljö har besparingspotential - vid användning av känt och beprövat material ökar den värdeskapande tiden, är det dessutom bedömt få vi med oss miljöansvaret på ett enkelt sätt.

"Det kostar mer att använda miljöbedömt material." Det kan möjligen stämma på hyllkanten där priset på produkten står - ur ett holistiskt perspektiv där igenkännbarhet ökar den värdeskapande tiden och kompatibelt material ger längre hållbarhet är de ekonomiska fördelarna mätbara - för att inte tala om värdet för miljö.

Den 24/10 inbjuds till en diskussion på temat: Framtidens hållbara stambyten – vi som brinner för att göra stambyten miljövänliga, hållbara, tidsbesparande och skonsamma.

Välkommen att diskutera detta och mycket annat.

Information om tid och plats kommer skickas ut. Anmäl dig här.

Blogg

Vi lyfter och diskuterar perspektiv för att skapa framgångsrika stambyten.

METOD FÖR HÅLLBARA STAMBYTEN


Svensk Byggtjänst uppmärksammar SPIKE-metoden på sin sida Renoveringsinfo.

7 MYTER OCH FAKTA OM ENERGIÅTERVINNING


Energiföretagen och Avfall Sverige

Alla vinner på stambyte med SPIKE-metoden. Del 8

Vad är ett lyckat projekt ur perspektivet prefabricering?

31/7 2019. Wikipedia beskriver prefabricering (prefab) som: förtillverkning av delar på en annan plats än där de sedan ska monteras. Begreppet används oftast i samband med husbyggnad, där man talar om prefabricerade byggnadsdelar eller förhandstillverkade byggnadselement.

Prefabricering ligger under industriellt byggande, det tangerar också Lean Produktion. Grundtanken är ökad effektivitet genom att förädla processer och skapa moment där flödet blir konstant med en ökad kvalitet och säkerhet under en givet tidsperiod.

Ett renoveringsprojekt är inte det andra likt, förutsättningarna varierar, material och tillvägagångssätt likaså - det blir en utmaning att bestämma material, tid och kostnad. Hur skulle det se ut om förutsättningarna var mer givna?

Prefabriceringen bidrar till en mer förutbestämt process där dessa faktor blir mer kända. Att arbeta med metoder och utvalda produkter skapar snabbt en ökad igenkännbarhet, det ger en bättre arbetsmiljö och kvalitetssäkrar arbetet. Denna upprepning ger möjlighet att bestämma både tid och slutresultat.

Vi går mot en bättre och nödvändig bygglogistik där ingående material definieras - kompatibelt och miljömärkt paketeras det efter en bestämd momentordning, ända ner på skruv och mutternivå. Att sluta leta efter materialet ute i projekt ökar dessutom produktivitetendet - det är en del av prefab. 

Den 24/10 inbjuds till en diskussion på temat: Framtidens hållbara stambyten – vi som brinner för att göra stambyten miljövänliga, hållbara, tidsbesparande och skonsamma.

Välkommen att diskutera detta och mycket annat.

Information om tid och plats kommer skickas ut. Anmäl dig här.

Alla vinner på stambyte med SPIKE-metoden. Del 10

Vad är ett lyckat projekt ur perspektivet våtrumskassetter?

3/10 2019. Ju högre grad av prefabricering desto enklare kan det bli i projektet. Ett sådan exempel är användandet av våtrumskassetter, här kommer mer material  färdigmonterad redan från leverans.

Prefabricering kan se olika ut, det kan till exempel handla om att allt material för en viss typ av arbete kommer färdigmängdat och till rätt lägenhet - sammantaget är att en viss mängd av arbete har förlagts på annan plats, innan det kommer ut i projektet och på så sätt skapar ett högre värde.

Detta är en förädlingsprocess, mycket av arbete är förlagt till fabrik i en miljö där kvalitén på produkten tidigt kan säkerställas. Väl ute i projekt kan den frigöra tid och höja värdet på arbetet - det skapas effektivitet och färre fel.

Att öka den värdeskapande tiden, dvs att vara mer produktiv per timme, skapar mervärde - ett momentum som gör att det inte behövs lika mycket personal och/eller att tidplanen går att korta. Dessa värden kan ibland behöva en extra förklaring, något som VVS-forum belyser i artikeln från den 26/9 "Redo för prefab-boom"

Den 24/10 inbjuds till en diskussion på temat: Framtidens hållbara stambyten – vi som brinner för att göra stambyten miljövänliga, hållbara, tidsbesparande och skonsamma.

Välkommen att diskutera detta och mycket annat.

Information om tid och plats kommer skickas ut. Anmäl dig här.

Alla vinner på stambyte med SPIKE-metoden. Del 11

Dialog- och kunskapsforum "Framtidens stambyten" 24/10

30/10 2019. Det första träffen i Dialog- och kunskapsforumet "Framtidens stambyten" genomfördes på K22 i Stockholm.

Med blandningen av frukost, tydliga diskussions ämnen och bred yrkesmässig representation fördes diskussioner över en mycket inspirerande spelplan - vi skapar möjligheten till högre förståelse och mer värde genom dessa möten, tillsammans lyfter vi blicken.

Tack alla medverkande, vi håller i och skapar en ny trend för dialog och kunskapsutbyte.

Håll utkik efter nästa träff!

Alla vinner på stambyte med SPIKE-metoden. Del 12

Vad är ett lyckat projekt ur ett hållbart perspektiv?


Svensk Byggtjänst uppmärksammar SPIKE-metoden på sin sida Renoveringsinfo. Det är fint att ha en plats i deras nyhetsflöde och få visa vad som är viktigt för oss.


Läs hela artikeln här:

https://renoveringsinfo.byggtjanst.se/web/metod-for-hallbara-stambyten/51216

Alla vinner på stambyte med SPIKE-metoden. Del 13

Vad är ett lyckat projekt ur perspektivet kompatibelt material?

3/12 2019. Valet av material har stor vikt i det vi producerar idag, där väger flera faktorer in som inte bara handlar om den faktiska kostnaden på själva produkten.

Miljötänket har successivt tagit form under de senaste åren och där har även grossister och leverantörer behövt haka på - det är en positiv trend som behöver vårdas, utvecklas och ledas - här är omvärldsbevakning en nyckel för att ta ansvar.

Rätt val av material kan sänka den totala kostnaden och minimera framtida risker -det gäller från tiden för renovering till drift och kallas konsekvenskostnad. Välj därför ett material med låg miljöpåverkan och väg sedan priset mot vad uppskattad driftkostnad kommer att bli. Det kan vara lätt att fokusera på kortsiktiga vinster på bekostnad av den långsiktiga.

Hur blir det om vi definiera allt ingående material redan från början? En vinst är kompatibilitet - det garanterar att allt material är utprovat, att olika material fungerar ihop och att det används där de ska. Om vi renoverar med känt material minskar vi inte bara garantikostnaderna, vi kortar också tiden då materialhanteringen är känd sedan tidigare.

Den 27/3 inbjuds till andra träffen i dialog- och kunskapsforumet Framtidens stambyten – vi som brinner för att göra stambyten miljövänliga, hållbara, tidsbesparande och skonsamma.

Välkommen att diskutera detta och mycket annat.

Information om plats kommer skickas ut. Anmäl dig här.

Alla vinner på stambyte med SPIKE-metoden. Del 14

Vad är ett lyckat projekt ur perspektivet byggavfall?

16/12 2019. Vi blir bättre och bättre på att sortera det avfall som blir efter nyproduktion eller renoveringsprojekt och så även på andra områden.

Varje EU-land har ett eget program för att minska avfallsmängderna och minska mängden farliga ämnen i avfallet. I Sverige är det Naturvårdsverket som ansvarar för det arbetet - läs mer här

Hur kan vi göra för att bli bättre och förebygga uppkomsten av avfall? Enligt Avfall Sverige, som är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering, är miljövinsten större om en produkt aldrig produceras än om den produceras, används och sedan återvinns.

Avfall Sverige vill skapa en framtid utan avfall där jordens resurser sparas, inget onödigt konsumeras och där allt kommer till optimal nytta. Att förebygga avfall är det första steget i avfallshierarkin och det är prioriterat i både den europeiska och i den svenska avfallslagstiftningen.

Avfallshierarkins prioriteringsordning är:

  1. förebygga avfall
  2. återanvändning
  3. materialåtervinning
  4. annan återvinning, till exempel energiåtervinning
  5. bortskaffande

Vad för material i ett badrum behöver egentligen tas bort vid en renovering? Vi behöver minska tunga och farliga bilningsarbeten och krävande soptransporter som är en kostnad och belastar miljön.

Den 27/3 inbjuds till andra träffen i dialog- och kunskapsforumet Framtidens stambyten – vi som brinner för att göra stambyten miljövänliga, hållbara, tidsbesparande och skonsamma.

Välkommen att diskutera detta och mycket annat.

Information om plats kommer skickas ut. Anmäl dig här.

Alla vinner på stambyte med SPIKE-metoden. Del 7

Vad är ett lyckat projekt ur perspektivet material och miljö?

3/7 2019. Det pågår en miljödebatten i världen - vi konfronteras av det faktum att vi måste göra något för att ändra trenden av en allt större miljöpåverkan, avtrycken är stora.

Arbete pågår att hitta processer och metoder för att återvinna material. Tarkett har till exempel tagit fram ny teknik för att återvinna gamla plastgolv och Almi Invest investerar 3 miljoner kronor i Biofiber Tech Sweden AB, som utvecklat ett nytt helt nedbrytbart material som kan ersätta plaster.

Det är mycket som pågår och det är start ups blandat med företag som känner ansvaret att styra i rätt riktning. Vad kan vi som enskilda individer göra för att minska klimatavtrycket?

Världsnaturfonden WWF ger dig fem områden där du kan bidra, områden där du  medvetet kan göra skillnad och direkt påverka till miljömålen. Läs artikeln här. Två av dessa områden är vår bostad och att shoppa smartare, här kan byggsektorn bidra. 

Genom att välja miljödeklarerat material hjälper vi tillverkarna i rätt riktning, visa på trenden att vi tar ansvar och att behovet finns, då kommer utbudet att följa efter - ett begynnande ekosystem där förståelsen att lägsta pris inte högsta vinst.

Hur tänker du i motsvarande situationer - får priset avgöra, och då kanske på bekostnad av miljön? Tycker du att tillverkare och leverantörer ska miljömärka tydligare, till exempel mängden koldioxid?

Den 24/10 inbjuds till en diskussion på temat: Framtidens hållbara stambyten – vi som brinner för att göra stambyten miljövänliga, hållbara, tidsbesparande och skonsamma.

Välkommen att diskutera detta och mycket annat.

Information om tid och plats kommer skickas ut. Anmäl dig här.

Alla vinner på stambyte med SPIKE-metoden. Del 6

Vad är ett lyckat projekt ur perspektivet hållbarhet?

12/6 2019. Idag går vi mer och mer mot att titta på hur vi lever och hur vi därmed påverkar vår planet. Att vi behöver skapa en förändring är en nödvändighet för att behålla och förbättra balansen på vår planet.

Hållbarhet är ett ord som nämns i sammanhanget – synonymer är beständighet, styrka och varaktighet. Hur går det att få in dessa i de byggprocesser vi arbetar med och kan relationer också vara hållbara?

Jag vill påstå att ordet och dess innebörd går att applicera på ett stort antal delar i livet, för att avgränsa det till bygg och projekt kan nämnas: val av material, tidplan, arbetsmiljö, boende, kommunikation och ekonomi.

Alla delar drar sitt strå till stacken och bidrar på sikt att minska kostnaderna, som den största effekten av allt - att minska klimatpåverkan.

Det finns ett begrepp som kallas konsekvenskostnad – det är den totala projektkostnaden inklusive risker, nu och i framtiden. För att kontrollera denna kostnad fungerar det inte att ”släcka bränder” eller hitta ad hoc-lösningar, det behövs planerade och projekterade åtgärder med rätt lösning och rätt material.

Vi behöver gemensamt ta ansvar för hur vi arbetar - kommunicerar vi det till berörda parter når vi en ökad medvetenhet och en hållbar inställning för framtiden. 

Det är dags att sätta sig in i frågeställningen att det inte alltid är lägsta pris som har minst klimatpåverkan och längst hållbarhet.

Den 24/10 inbjuds till en diskussion på temat: Framtidens hållbara stambyten – vi som brinner för att göra stambyten miljövänliga, hållbara, tidsbesparande och skonsamma.

Välkommen att diskutera detta och mycket annat.

Information om tid och plats kommer skickas ut. Anmäl dig här.

Alla vinner på stambyte med SPIKE-metoden. Del 5

Vad är ett lyckat projekt för en utförare?

16/5 2019. Hur ska ett projekt se ut för att en utförare och entreprenör ska får ut det mesta av ett projekt?

Den ekonomiska aspekten ligger mycket tydlig i potten för ett lyckat projekt, den är en av grundpelarna för en existens på marknaden. Vad är det ytterligare som kan driva vinst och hur definieras den?

En fråga som ofta kommer upp är arbetsmiljö, vi ska tänka på säkerheten och den nollvision som råder. Vi behöver dessutom hitta åtgärder som kan miska arbetsbelasningen, både i nyproduktion och renovering (ROT)

Att hitta möjliga lösningar till mer effektiva processer är något Lean Forum Bygg inriktar sig på, att anama Lean Produktion i projekt för att kvalitetssäkra hela produktionsledet.

Studier som gjorts i byggprojekt indikerar att vi göra annat än att vara produktiva, att tid går åt till att hämta och leta efter material för arbetsuppgiften. I snitt är det endast 30% av arbetsdagen som är värdeskapande.

Vi är på väg att bli mer effektiva, det är många intressenter som engagerar sig i frågan. Att hitta hållbara lösningar för arbetsmiljö med mer definierade processer är ett stort steg mot ett lyckat projekt för en lyckad miljö. 

Den 24/10 inbjuds till en diskussion på temat: Framtidens hållbara stambyten – vi som brinner för att göra stambyten miljövänliga, hållbara, tidsbesparande och skonsamma.

Välkommen att diskutera detta och mycket annat.

Information om tid och plats kommer skickas ut. Anmäl dig här.

Alla vinner på stambyte med SPIKE-metoden. Del 4

Vad är ett lyckat projekt för en fastighetsägaren?

6/5 2019. Vad vinner fastighetsägaren på en underhållande åtgärd som stambyte? Vi första anblicken kan det se ut som att det bara handlar om ekonomi och endast är förenat med angelägenheter och ansträngningar.

Genom att lyfta blicken kan vi dra paralleller med andra faktorer och se vilka synergier som skapas - perspektivet är bredare än bara ett pris. En frågan att ställa: vad får ett stambyte kosta och för vem?

Det finns aspekter förenat med kostnader vi inte tänker på, till exempel: hyreskompensation, säker utomhusmiljö, störningar, etableringskostnader och hinder.

Att slippa evakuera hyresgäster ökar effektiviteten och ekonomi, när sedan projektet håller tidplanen, utan hinder och störningar, blir det ytteligare en vinst.

Många fastighetsägare har någon form av boendesamordnare dit den boende kan vända sig för att få svar på sina frågor. Under projekt kan denna handläggning bli mer ansträngd och bli en kostnad - det vill vi gärna undvika.

En kortare projekttid och löpande information till den boende avhjälper många av ovanstående frågeställningar och skapar positiva ringar på vattnet. Ett lyckat projekt borde vara en uppfylld tidplan, en slutkostnaden minimalt med ÄTA samt en nöjd hyresgäst.

Den 24/10 inbjuds till en diskussion på temat: Framtidens hållbara stambyten – vi som brinner för att göra stambyten miljövänliga, hållbara, tidsbesparande och skonsamma.

Välkommen att diskutera detta och mycket annat.

Information om tid och plats kommer skickas ut. Anmäl dig här.

Alla vinner på stambyte med SPIKE-metoden. Del 3

Vad gör kommunikation och löften för ett projekt?

25/4 2019. Mycket läsvärt inlägg av Lean Forum Bygg och Per Öberg.

Hur lätt är det att göra rätt och hur blir det enklare att våga ta ansvar? Ett handslag var ett gångbart sätt att göra affärer förr, ett löfte om att göra något för en annan på ett enkelt sätt. Mycket har förändrats

Hur gör vi idag? Hur mycket svårare har det blivit att driva projekt och hur tydliga vågar och kan vi vara i våra löften?  

Läs mer: https://lnkd.in/dk8nMvB

Den 24/10 inbjuds till en diskussion på temat: Framtidens hållbara stambyten – vi som brinner för att göra stambyten miljövänliga, hållbara, tidsbesparande och skonsamma.

Välkommen att diskutera detta och mycket annat.

Information om tid och plats kommer skickas ut. Anmäl dig här.

Alla vinner på stambyte med SPIKE-metoden. Del 2

Vad är ett lyckat stambyte ur arbetsmiljöperspektiv?

 

24/4 2019. Traditioner inom olika yrkesgrupper har sedan länge etablerats, vi är idag tydliga med vad och hur ett visst skrå arbetar och vad som ingår i arbetsuppgifterna.

Inom vissa yrkesgrupper kan arbetet medföra en större påfrestning på kroppen och det kan förekomma lyft och flytt av material som inte går att standardisera – det påverkar kroppen. Bilningsarbete och rivning är två tunga uppdrag som idag utgör en stor del i processen, då VA i ett traditionellt stambyte avlägsnas och ersättas.

Projekt uppstår där behovet av renovering finns och det är anledningen till svårigheten att vidta bra åtgärder för ett lättare arbete och samtidigt spara på kroppen – industrin är fortfarande mer överlägsen här.

Visst kan vi hitta mer skonsamma tillvägagångssätt! Vi är flera på marknaden som börjat tänka i mer standardiserade och prefabricerade banor med stambyten. Hur gör vi det enklare ute i projekten - här ligger utmaningen, att det ska vara lätt att göra rätt.

Omvärldsbevakningen kring nytt material är en del, att ta sig tid att studera annat/alternativa material som både är lättare och enklare att montera. Alla borde vara överens om att vi vill öka den värdeskapande tiden utan att för den skull springa fortare, och med bibehållen arbetsmiljön.

För att avrunda denna reflektion lyfter jag kundens kund, den som bor där vi renoverar – en bättre arbetsmiljö i projektet gagnar säkerhet, hälsa och ekonomi – den ger också en annan fördel: en bättre boendemiljö – det kan också generera ekonomi.

Den 24/10 inbjuds till en diskussion på temat: Framtidens hållbara stambyten – vi som brinner för att göra stambyten miljövänliga, hållbara, tidsbesparande och skonsamma. 

Välkommen att diskutera detta och mycket annat.

Information om tid och plats kommer skickas ut. Anmäl dig här.

Alla vinner på stambyte med SPIKE-metoden. Del 1

Vad är ett lyckat stambyte ur den boendes perspektiv?

10/4 2019. Att minimera störningar för den boende känns som en angelägenhet att titta närmre på. Vid en renovering pågår arbete som under en period inskränker på livsstandarden, det kräver ett nytt sätt att förhålla sig till begränsningen av till exempel dusch- och toamöjligheter. Hemmet blir också en byggarbetsplats med buller och mer stök och damm.

Kan vi tänka annorlunda här och finns det andra tillvägagångssätt för att den boendes upplevelse ska bli mer positiv?

Den 24/10 inbjuds till en diskussion på temat: Framtidens hållbara stambyten – vi som brinner för att göra stambyten miljövänliga, hållbara, tidsbesparande och skonsamma.
Välkommen att diskutera detta och mycket annat.
Information om tid och plats kommer skickas ut. Anmäl dig här.

SPIKE-metoden, en standard för hållbara stambyten.

Byggkommunikation erbjuder bland annat SPIKE-metoden, en standard för hållbara stambyten. Den innebär stora fördelar för alla inblandade parter. Liksom för  miljön. Exempel på fördelar med SPIKE-metoden är fast pris, fast tid med ett mer skonsamt kvarboende.

Nästa träff 27/3, 2020

Nyheter

Framtidens stambyte - Ett dialog- och kunskapsforum för ökad kommunikation och mer värde.

Kontakt

Adress: Klockarvägen 4, 141 61 Huddinge

E-post: rickard@byggkommunikation.se

Telefon: 070-402 05 75

Copyright 2019 @ All Rights Reserved