SPIKE-metoden

800 000 lägenheter* behöver renoveras i Sverige och en stor del av dessa behöver genomgå stambyten

SPIKE-metoden är en standard för hållbara stambyten. Den innebär många och stora fördelar för alla inblandade parter – för beställare, entreprenör, leverantörer och boende. Och inte minst miljön.

Med SPIKE-metoden genomförs stambyten till fast pris, fast tid och med ett mer skonsamt kvarboende. Vid rätt förutsättningar behöver det inte ta mer än 10 dagar.

Det standardiserade stambytet ger kontroll på alla moment, ingen evakuering behövs och den boende har alltid information om processen.

Ni får inga överraskande extrakostnader – totalkostnaden framgår redan innan start.

Byggkommunikation erbjuder förstudier, utbildning, kvalitetssäkring och projektledning.

SPIKE-metodens grundfundament

Standardisering - Skapar strukturer som ger trygghet och lugn 

Genom att bestämma hur ett stambyte ska gå till uppnår vi ökad kontroll. En tydligt definierad process påverkar faktorer som tid och pengar.

När vi dessutom vet vilket material som ska användas samt hur det monteras, får vi betydligt bättre översikt. SPIKEmetoden har utarbetat en standard för detta.

Vi levererar allt material till projektet, fördefinierat och paketerat – för en enkel hantering, utan att behöva leta.

Processen för stambytet är uppbyggd på en standardiserad tidplan, kopplad till vad som ska göras och när.

Här styrs alla moment, när de måste vara klara och vem som gör vad. Samtliga moment följer en noga standardiserad process med fokus på att minska ledtiderna.

Standardisering gör det lätt att göra rätt.

Prefabricering - Ger fler monterade badrum på kortare tid

När vi standardiserar materialet kan arbetsmoment och utförande definieras.

Vi minimerar och kvalitetssäkrar montaget ute i projekt genom förtillverkning av utvalda komponenter, s.k. prefabricering.

Ju fler prefabricerade komponenter, desto mer värdeskapande tid och fler producerande timmar per badrum, under kortare tid.

Integration - Öppnar upp för mer lokalt engagemang

Utförandet föregås av en utbildning där materialkännedom och praktiskt arbete varvas med förståelse för processen.

Detta öppnar upp för möjligheten till integration då fler kan utbildas i att bygga badrum vilket ger förutsättningar för ökat samhällsansvar.

Kan en kommun eller fastighetsägare dessutom skapa meningsfull lokal sysselsättning så bäddar det för hållbar integration.

På så sätt skapas både kostnadseffektiva och lokalt förankrade arbetstillfällen med en kontrollerad ekonomi.

Kommunikation - Tydlighet ökar förståelsen och minskar oron

Att som hyresgäst veta vad som händer i projektet kan vara avgörande för hur upplevelsen av stambytet blir.

Vi inser vikten av kommunikation och sätter de boende i första rummet. Det gör vi genom att under hela projektet förmedla information.

Under våra stambyten bor man kvar hemma, vi ombesörjer en tillfällig toalett för att det ska bli enkelt nattetid. Vi har som standard att begränsas damm genom plastslussar och inget material hamnar på annan plats än i badrummet när dagen är slut.

Vi är inne i någons hem, där visar vi respekt och skapa en trygg kontakt i en utsatt situation.

Ekonomi - Vinster ska göras på både kort och lång sikt

Stambyten som genomförs med SPIKE-metoden har kontroll på antalet ÄTA. På så sätt undviker vi kallduschar av tillkommande arbete.

Projektcykeln är betydligt kortare än vid traditionella stambyten – färre yrkesgrupper ger minskade ledtider och risk för hinder, projektkostnaden reduceras då SPIKEmetoden i genomsnitt går tre gånger snabbare.

Eftermarknaden gällande kvalitetsfel och garantiarbete förbättras då gränsdragningen mellan yrkesgrupper minskar. Det ger förutsättningen till en låg konsekvenskostnad, och med utebliven evakuering därtill blir SPIKE-metoden alternativet med lägst total förväntad kostnad.

* Källa: Rapporten "Renoveringskompetens" från Industrifakta år 2017, SBUF idnr 13391.

SPIKE-metoden, en standard för hållbara stambyten.

Byggkommunikation erbjuder bland annat SPIKE-metoden, en standard för hållbara stambyten. Den innebär stora fördelar för alla inblandade parter. Liksom för  miljön. Exempel på fördelar med SPIKE-metoden är fast pris, fast tid med ett mer skonsamt kvarboende.

Nästa träff 27/3, 2020

Nyheter

Framtidens stambyte - Ett dialog- och kunskapsforum för ökad kommunikation och mer värde.

Kontakt

Adress: Klockarvägen 4, 141 61 Huddinge

E-post: rickard@byggkommunikation.se

Telefon: 070-402 05 75

Copyright 2019 @ All Rights Reserved